NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA

1           Namen Načrta Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi

 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo;
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa;
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu,
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

2           Vodenje in koordinacija izvajanja Načrta Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Rektor Univerze v Mariboru je s sklepom št. 0732/2020/S 271/515-MP z dne 25. 2. 2020 imenoval Delovno skupino Univerze v Mariboru za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa v naslednji sestavi:

 • prof. dr. Urban Bren, prorektor UM, predsednik,
 • prof. dr. Uroš Maver (Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru), član,
 • dr. Nina Gorišek Miksić (Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru), članica, ter
 • Martina Pajenk (Rektorat UM), članica.

Delovna skupina Univerze v Mariboru za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je imenovana za dopolnjevanje Načrta ter skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa.

3           Preventiva in ravnanje v primeru okužbe

Splošni preventivni in specifični ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom so naslednji:

 • izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;
 • redno si umivamo roke z milom in vodo;
 • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
 • ne dotikamo se oči, nosu in ust;
 • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma, pokličemo izbranega zdravnika ter sledimo navodilom zdravstvenega osebja;
 • upoštevamo pravila higiene kašlja;
 • glede na epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna;
 • v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov;
 • redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, električna stikala, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).

Na rektoratu, članicah in drugih članicah se pri vhodih v rektorat/članico/drugo članico namestijo razkužila za roke.

Pri delu s strankami ali študenti se zaposleni zavaruje ob morebitnem sumu okužbe s koronavirusom (stranka oz. študent kaže znake okužbe, morebitni sum ob stiku z listinsko dokumentacijo) s takojšnjim umivanjem ali razkuževanjem rok.

Predlagamo, da dekani članic organizirajo posredno pedagoško delo in izvajanje govorilnih ur tako, da komunikacija s študenti poteka v glavnem preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov (npr. Skype, Viber, Microsoft Teams),

 • uradne ure v Študentskih referatih se organizira v glavnem prav tako samo preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov,
 • omeji se dostop študentom v strokovne službe,
 • v knjižnicah se omogoči samo izposojo knjižničnih gradiv brez zadrževanja ali študija v prostorih knjižnice,
 • vsi zaposleni in študentje naj v vse prostore univerze vstopajo posamično oziroma glede na prostorske razmere, ki omogočajo ustrezno razdaljo med posamezniki (vsaj 1.5 m)

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževal na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim koronavirusom ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, naj se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi. Po telefonu naj se posvetuje s svojim osebnim zdravnikom oziroma dežurno zdravstveno službo izven delovnega časa, kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. .

Študenti ali zaposleni, ki so prišli na izmenjavo na Univerzo v Mariboru iz območij, ki jih je prizadel koronavirus, naj se na ta območja ne vračajo. Odsvetujemo tudi vsakršne obiske iz tujine iz območij, ki jih je prizadel koronavirus.

V zvezi z že odobrenimi službenimi potmi ter ekskurzijami študentov na območja, ki jih je prizadel koronavirus, naj odgovorne osebe članic in drugih članic še enkrat preverijo smiselnost ter potrebnost službenih poti na izpostavljena območja in v kolikor je mogoče potovanja odpovedo.

Zaposlenim in študentom se odsvetujejo vsa potovanja na območja, ki jih je prizadel koronavirus.

Članice univerze, ki izvajajo pedagoški proces v zdravstvenih in socialnih institucijah, so dolžne upoštevati njihova specifična navodila in sprejeti vse ukrepe za zaščito svojih zaposlenih delavcev in študentov.

4           Znaki okužbe in prenašanje bolezni

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus.

Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Dokazano je, da se z novim koronavirusom lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami.

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

5           Določitev ključnih nalog za delovanje in minimalno število potrebnih izvajalcev

V primeru dopusta ali koriščenja bolniške odsotnosti zaradi koronavirusa, je potrebno organizirati delovni proces:

 • presoja za opravljanje nujnih in neodložljivih nalog – razdeliti med zaposlenimi na delovnem mestu;
 • omogočiti, da delo opravi zaposleni drugje (bodisi na domu ali v prostoru, kjer nima stikov z drugimi zaposlenimi), pri tem upoštevajoč prenos dokumentacije na zaposlenega.

6           Zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa

Ministrstvo za zdravje je dne 9. 3. 2020 izdalo Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/2020), s katero so prepovedana zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Zaradi navedenega morajo članice in druge članice Univerze v Mariboru odpovedati tako vsa predavanja/seminarje/vaje, ki se jih udeleži več kot 100 ljudi, ter jih ustrezno nadomestiti bodisi z ločenim izvajanjem v manjših skupinah, z drugimi oblikami pouka na daljavo ali z njihovo izvedbo po prenehanju nevarnosti širjenja koronavirusa, kot tudi vse javne prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa (vsa večja zborovanja, študentske prireditve, kongrese, seminarje…) ki se jih udeleži več kot 100 ljudi

Priporočamo tudi odpoved vseh drugih zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa.   Na Univerzi v Mariboru pripravljamo tudi navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

7           Apel

Na zaposlene na Univerzi v Mariboru apeliramo, da se vzdržijo kakršnihkoli diskriminatornih ravnanj z okuženimi in spodbujamo k sočutnemu ravnanju, saj nikoli ne vemo, kdaj ga bomo potrebovali tudi sami. Vse zaposlene in študente spodbujamo, da se opolnomočijo z ustreznimi in preverjenimi informacijami o koronavirusu z uporabo spodaj navedenih virov.

8           Dodatne informacije

Informacije na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila se lahko posvetujete s strokovnjakom z NIJZ na telefonski številki 031 646 617 in 031 619 118, vsak dan med 9:00 in 17:00.

Informacije na spletnih straneh Ministrstva za zdravje:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

9           Veljavnost in uporaba

Ta Načrt stopi v veljavo in uporabo z dnem izdaje in ga UM objavi na spletnih straneh. Članice in druge članice Univerze v Mariboru so prav tako dolžne ta Načrt objaviti v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh ter prav tako osnovna navodila NIJZ glede osnovne higiene.

10       Posodabljanje Načrta

Načrt se bo kontinuirano obnavljal, dopolnjeval in testiral skladno s potrebami.

 

                                                                                                                                           Rektor Univerze v Mariboru

                                                                                                                                            prof. dr. Zdravko Kačič, l. r.

 

PDF verzija (posodobljeno 10. 3. 2020) 

Accessibility