Potrjena magistrska dela, 2. stopnja

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

 • Tine Tetičkovič: Funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst
  [Functions that preserve the convergence of a series]

dr. Dominik Benkovič

 • Darja Rojnik: Vektorji v srednji šoli
  [Vectors in secondary school]
 • Lucija Gračner: Merjenje in testiranje multivariatnih razdalj
  [Measuring and testing multivariate distances]
 • Maja Šauperl: Multivariatna analiza variance
  [Multivariate Analysis of Variance]
 • Žan Vipotnik: Bayesov pristop k ocenjevanju parametrov
  [The Bayesian approach to parameter estimation]

dr. Drago Bokal

 • Tadej Žerak: Hamiltonovi cikli v velikih 2-prekrižno-kritičnih grafih
  [Hamiltonian cycles in 2-crossing-critical graphs]
  Somentor: dr. Markus Chimani
 • Blaž Meh: Optimizacijski model primerjave funkcionalnega in objektnega programiranja ter vloge modularnih preizkusov pri programerski izkušnji
  [Optimization model for comparison of functional to object-oriented programming and role of unit testing in programmer’s experience]

dr. Boštjan Brešar

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

 • Julija Šošter: Geometrijsko-aritmetični indeksi
  [Geometric-arithmetic indices]
  Drugi mentor: dr. Peter Krajnc

dr. Tanja Dravec

 • Tomaž Ličina: Pakirno kromatično število grafa
  [The packing chromatic number of a graph]

dr. Daniel Eremita

 • Alja Balažič: Linearni operatorji na vektorskih prostorih s skalarnim produktom
  [Linear operators on inner product spaces]
 • Nuša Vegi Kalamar: Lastne vrednosti, lastni vektorji in podobnost matrik
  [Eigenvalues, eigenvectors, and similarity of matrices]
 • Nevena Dmitrić: Eulerjeva funkcija φ v kolobarju Gaussovih celih števil
  [The Euler’s φ function in the Gaussian Integers]
 • Maja Lešnik: O domnevah Giuge in Agoha
  [On Giuga’s and Agoh’s conjectures]

dr. Brigita Ferčec

 • Nika Kočar: Linearizacija in fazni portreti nekaterih ravninskih sistemov NDE
  [Linearization and phase portraits of some planar systems of ODEs]
  Somentor: dr. Matej Mencinger

dr. David Gajser

 • Nino Golčman: Uspešna raba informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju matematike
  [Successful information and communication technology use in mathematics teaching]

dr. Mateja Grašič

 • Rebeca Robič: Idempotenti v kolobarjih in algebrah
  [Idempotents in rings and algebras]

dr. Bojan Hvala

 • Špela Goričan: Inverzija glede na elipso
  [Inversion with respect to an ellipse]
 • Tjaša Turnšek: Rollettov pravokotnik
  [Rollett’s rectangle]
 • Karin Črnigoj: Izreki o propelerju
  [Propeller theorems]
 • Kaja Beriša: Družine štirikotnikov, katerih ploščina je določena z dolžinami stranic
  [Classes of quadrilaterals with area formulas that can be expressed in terms of sides alone]
 • Tünde Kovač: Columellova formula

ddr. Timotej Jagrič

 • Monika Škvorc: Posodabljanje input-output tabel – primer tabel za Slovenijo
  [Updating Input-Output tables – the Case of Slovenia’s tables]
  Somentor: dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

 • Anja Kikl: Besselove funkcije in Hankelova transformacija
  [Bessel functions and the Hankel transform]
 • Jaka Hedžet: Kompaktnost in konvergenca v prostoru analitičnih funkcij
  [Compactness and convergence in the space of analytic functions]
 • Iva Bračič: Različni pristopi k optimalnemu pozavarovanju
  [Different approaches to optimal reinsurance]
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih
  [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Barbara Šiško: Uporaba populacijske teorije v zavarovalništvu
  [The use of population theory in insurance]
 • Lilian Miuc: Merjenje preferenc pri izbiri zavarovanja
  [Measuring preferences when choosing an insurance]

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

 • Katja Krecenbaher Mernik: Odnos ravnateljev do uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovni šoli
  [Principals’ attitude towards the use of ICT in elementary schools]

dr. Alenka Lipovec

 • Tanja Rojc: Diferencirane domače naloge pri matematiki
  [Differentiated mathematical homework]
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Vesna Videmšek: Smernice za pripravo matematičnih raziskovalnih nalog
  [Guidelines for preparing mathematical research papers]
  Somentor: dr. Marko Jakovac
 • Štefka Štrakl: Pouk matematike po načelih teorije didaktičnih situacij in formativno spremljanje
  [Teaching Mathematics Based on the Principles of Didactical Situations Theory and Formative Assessment]
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Julija Murko: Pouk matematike izven učilnice z uporabo digitalnih tehnologij
  [Outdoor mathematics teaching and digital technologies]
  Somentor: Simon Brezovnik
 • Nika Kores: Izredno poučevanje na daljavo in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si
  [Emergency remote teaching and joint educational point Razlagamo.si]
 • Anja Gorčan: Različne reprezentacije celih števil v osnovni šoli
  [Different representations of integers in elementary school]

dr. Janko Marovt

 • Tilen Kocijan: Solow-Swanov model gospodarske rasti
  [Solow-Swan model of economic growth]

dr. Matej Mencinger

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računanlništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Valentina Lepoša: Implementacija igrifikacije v pouk matematike v osnovni šoli
  [Implementing gamification in the primary school mathematics]
 • Jernej Kotnik: Razvijanje kompetenc 21. stoletja s pomočjo izdelave računalniških iger
  [Developing digital competences of 21st century by making computer games]
 • Kaja Beriša: Poučevanje računalništva v osnovni šoli – primerjava kurikulumov izbranih držav
  [Computer science in primary education – a curriculum comparison of selected countries]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Jurij Rakun

 • Peter Bernad: Razvoj multispektralne kamere na osnovi mikroračunalnika Raspberry Pi
  [Development of a multispectral camera system based on the Raspberry Pi  microcomputer]

dr. Samo Repolusk

 • Nino Golčman: Razvoj didaktičnih pripomočkov za razvoj učenja matematike za osnovne šole s poudarkom na problemskem eksperimentalnem in raziskovalnem pouku
  Somentorica: dr. Mateja Ploj Virtič
 • Nika Klajnšek:
  Somentor: dr. Igor Pesek

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Aljaž Ferk: Nonogrami
  [Nonograms]
 • Nina Turnšek: Lomljena drevesa
  [Splay trees]
 • Urban Rajter: Napovedovanje verjetnosti neplačila z nevronskimi mrežami
  [Forecasting pobability of default with neural networks]
  Somentor: Peter Stanet

 dr. Aleksandra Tepeh

 • Anja Petek: Celotna in neodvisna mavrična dominacija
  [Total and independent rainbow domination]

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Nives Janžekovič: Postavljanje standardov pri matematiki
  [Setting standards in mathematics]
  Somentor: dr. Gašper Cankar
 • Anja Pertinač: Nedoslednosti v učbenikih za matematiko
  [Inconsistencies in mathematics textbooks]
  Somentor: dr. Iztok Banič
 • Tjaša Vošinek: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: ulomki v 6.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: fractions in 6th grade]
  Somentorica: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Primerjava splošne in poklicne mature iz matematike
  [A comparison between mathematics exams at general and vocational baccalaureate]

dr. Petra Žigert Pleteršek