Potrjena magistrska dela, 2. stopnja

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

 • Tine Tetičkovič: Funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst
  [Functions that preserve the convergence of a series]
 • Katarina Domjan: Razširjanje veznih funkcij posplošenih inverznih zaporedij
  [Extending bonding functions in generalized inverse sequences]
 • Peter Goričan: Veliki kontinuumi v inverznih limitah [Big continua in inverse limits]
  Somentor: doc. dr. Matevž Črepnjak

dr. Dominik Benkovič

 • Nina Gracej: Verjetnost v osnovni in srednji šoli [Probability in elementary and secondary school]
 • Darja Rojnik: Vektorji v srednji šoli [Vectors in secondary school]
 • Lucija Gračner: Merjenje in testiranje multivariatnih razdalj [Measuring and testing multivariate distances]
 • Maja Šauperl: Multivariatna analiza variance [Multivariate Analysis of Variance]
 • Žan Vipotnik: Bayesov pristop k ocenjevanju parametrov [The Bayesian approach to parameter estimation]

dr. Drago Bokal

 • Tadej Žerak: Hamiltonovi cikli v velikih 2-prekrižno-kritičnih grafih
  [Hamiltonian cycles in 2-crossing-critical graphs];
  Somentor: dr. Markus Chimani
 • Blaž Meh: Optimizacijski model primerjave funkcionalnega in objektnega programiranja ter vloge modularnih preizkusov pri programerski izkušnji [Optimization model for comparison of functional to object-oriented programming and role of unit testing in programmer’s experience]

dr. Boštjan Brešar

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

dr. Daniel Eremita

 • Alja Balažič: Linearni operatorji na vektorskih prostorih s skalarnim produktom
  [Linear operators on inner product spaces]
 • Nuša Vegi Kalamar: Lastne vrednosti, lastni vektorji in podobnost matrik
  [Eigenvalues, eigenvectors, and similarity of matrices]
 • Nevena Dmitrić: Eulerjeva funkcija φ v kolobarju Gaussovih celih števil
  [The Euler’s φ function in the Gaussian Integers]
 • Maja Lešnik: O domnevah Giuge in Agoha
  [On Giuga’s and Agoh’s conjectures]

dr. Brigita Fercec

dr. Tanja Gologranc

 • Maja Javornik: Matematične uganke v teoriji grafov [Mathematical puzzles in graph theory]
 • Tomaž Ličina: Pakirno kromatično število grafa [The packing chromatic number of a graph]
 • Tjaša Kos: Število kromatične stabilnosti povezav [The chromatic edge stability number of a graph]

dr. Mateja Grašič

 • Jure Karo: Unitarna podobnost matrik [Unitary similarity of matrices]
 • Jure Karo: Matrične grupe [Matrix groups]

dr. Bojan Hvala

 • Špela Goričan: Inverzija glede na elipso [Inversion with respect to an ellipse]
 • Vanda Štern: Grinbergov izrek [Grinberg’s theorem]
 • Tjaša Turnšek: Rollettov pravokotnik [Rollett’s rectangle]
 • Karin Črnigoj: Izreki o propelerju [Propeller theorems]
 • Kaja Beriša: Družine štirikotnikov, katerih ploščina je določena z dolžinami stranic
  [Classes of quadrilaterals with area formulas that can be expressed in terms of sides alone]
 • Tünde Kovač: Columellova formula

ddr. Timotej Jagrič

 • Monika Škvorc: Posodabljanje input-output tabel – primer tabel za Slovenijo
  [Updating Input-Output tables – the Case of Slovenia’s tables];
  Somentor: dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

 • Larisa Gostenčnik: Vpliv različnih dejavnikov pri določanju premij za življenjska zavarovanja
  [Influence of different factors in determining premiums for life insurances]
 • Anja Kikl: Besselove funkcije in Hankelova transformacija
  [Bessel functions and the Hankel transform]
 • Jaka Hedžet: Kompaktnost in konvergenca v prostoru analitičnih funkcij
  [Compactness and convergence in the space of analytic functions]
 • Iva Bračič: Različni pristopi k optimalnemu pozavarovanju
  [Different approaches to optimal reinsurance]
 • Tjaša Navotnik: Uporaba posplošenih linearnih modelov pri analizi zavarovalniških podatkov
  [Applying generalized linear models to insurance data analysis]
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Ines Štampar: Stohastično modeliranje obrestnih mer [Stohastic modeling of interest rates];
  Somentor: Mihael Pisanec (Zavarovalnica Sava)
 • Barbara Šiško: Uporaba populacijske teorije v zavarovalništvu
  [The use of population theory in insurance]
 • Lilian Miuc: Merjenje preferenc pri izbiri zavarovanja
  [Measuring preferences when choosing an insurance]

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Tanja Rojc: Diferencirane domače naloge pri matematiki
  [Differentiated mathematical homework];
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Marjeta Capl: Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli
  [Using analogy in teaching probability at elementary schools];
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Vesna Videmšek: Smernice za pripravo matematičnih raziskovalnih nalog
  [Guidelines for preparing mathematical research papers];
  Somentor: dr. Marko Jakovac
 • Štefka Štrakl: Pouk matematike po načelih teorije didaktičnih situacij in formativno spremljanje
  [Teaching Mathematics Based on the Principles of Didactical Situations Theory and Formative Assessment];
  Somentor: Jasmina Ferme
 • Ines Bistrović : Vzroki slovenskih in hrvaških osnovnošolcev za (ne)dokončevanje matematičnih domačih nalog
  [Slovene and Croatia elementary students’ reasons for (not) completing their mathematics homework]

dr. Janko Marovt

dr. Miklavž Mastinšek

dr. Matej Mencinger

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Lučka Višnar: Izobraževalni roboti kot orodje pri poučevanju programiranja za začetnike
  [Educational robots as a tool for teaching novices programming];
  Somentor: Žan Močivnik
 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računanlništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Valentina Lepoša: Implementacija igrifikacije v pouk matematike v osnovni šoli
  [Implementing gamification in the primary school mathematics]
 • Jernej Kotnik: Razvijanje kompetenc 21. stoletja s pomočjo izdelave računalniških iger
  [Developing digital competences of 21st century by making computer games]
 • Tjaša Kos: Izzivi pri prehodu iz blokovnega programiranja v tekstovne programske jezike
  [Challenges in the Transition from Block-based to Text-based Programming Languages]
 • Kaja Beriša: Poučevanje računalništva v osnovni šoli – primerjava kurikulumov izbranih držav
  [Computer science in primary education – a curriculum comparison of selected countries]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Samo Repolusk

 • Nino Golčman: Razvoj didaktičnih pripomočkov za razvoj učenja matematike za osnovne šole s poudarkom na problemskem eksperimentalnem in raziskovalnem pouku;
  Somentorica: dr. Mateja Ploj Virtič
 • Nika Klajnšek;
  Somentor: dr. Igor Pesek

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Nina Turnšek: Lomljena drevesa [Splay trees]
 • Urban Rajter: Napovedovanje verjetnosti neplačila z nevronskimi mrežami
  [Forecasting pobability of default with neural networks]
 • Somentor: Peter Stanet

dr. Aleksandra Tepeh

 • Anja Petek: Celotna in neodvisna mavrična dominacija [Total and independent rainbow domination]

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Nives Janžekovič: Postavljanje standardov pri matematiki
  [Setting standards in mathematics];
  Somentor: dr. Gašper Cankar
 • Anja Pertinač: Nedoslednosti v učbenikih za matematiko
  [Inconsistencies in mathematics textbooks];
  Somentor: dr. Iztok Banič
 • Tjaša Vošinek: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: ulomki v 6.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: fractions in 6th grade];
  Somentorica: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Primerjava splošne in poklicne mature iz matematike
  [A comparison between mathematics exams at general and vocational baccalaureate]

ddr. Janez Žerovnik

dr. Petra Žigert Pleteršek

 • Doroteja Štunf:Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov
  [Edge-Szeged index, PI indeks and edge-Wiener indeks of benzenoid systems]