Predavatelj: Matej Brešar

Odvajanje na algebri A je linearni operator d:A–>A, ki zadosca pogoju d(xy) = d(x)y + xd(y) za vse x in y iz A. Odvajanja se pojavljajo na razlicnih podrocjih matematike. Tako bomo tudi na seminarju njihov pomen in lastnosti osvetlili z razlicnih zornih kotov.

Accessibility