N1012208   70%
N1011986   63%
N1008546   53%
N1009846   38%
N1012961   33%
N1012556   18%

Za pozitivno oceno je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.

Accessibility