Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Ajda Fošner.
Naslov doktorske disertacije je Ohranjevalci na algebrah. Opravljena je bila pod mentorstvom prof. dr. Petra Šemrla in somentorstvom prof. dr. Mateja Brešarja. Komisijo za zagovor sta poleg mentorja in somentorja sestavljala še prof. dr. Joso Vukman in prof. dr. Bojan Hvala.
 
Doktorska disertacija obravnava problem karakterizacije preslikav, ki ohranjajo določene lastnosti, množice ali relacije med elementi. Predstavljeni so novejši pozitivni rezultati povezani s Kaplanskyjevim vprašanjem o linearnih preslikavah na Banachovih algebrah, ki ohranjajo obrnljivost. Karakterizirane so surjektivne linearne preslikave na algebri vseh omejenih linearnih operatorjev na Banachovem prostoru, ki so spektralno omejene in navzdol spektralno omejene. Prav tako so opisane vse aditivne skoraj surjektivne preslikave na algebri n x n matrik nad poljem s karakteristiko nič, ki ohranjajo singularnost. Doktorska disertacija obravnava tudi problem nelinearnih ohranjevalcev. Karakterizirane so bijektivne zvezne preslikave na algebri realnih matrik, ki ohranjajo komutativnost v obe smeri, ter bijektivne preslikave na delno urejeni množici vseh zgoraj trikotnih idempotentnih matrik, ki ohranjajo urejenost in ortogonalnost. V zadnjem poglavju disertacije so predstavljeni še novejši rezultati povezani z lokalnimi avtomorfizmi.
 
To je petnajsti doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility