Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Dominik Benkovič.
 

Naslov doktorske disertacije je Preslikave na trikotnih algebrah. Opravljena je bila pod mentorstvom prof. dr. Mateja Brešarja. Komisijo za zagovor sta poleg mentorja sestavljala še prof. dr. Joso Vukman, predsednik, in prof. dr. Peter Šemrl, član.

 
V doktorski disertaciji so na trikotnih algebrah obravnavani problemi z različnimi preslikavami, ki so bili dosedaj rešeni za nekatere osnovne primere algeber. Osnovna primera trikotnih algeber sta algebra zgornje trikotnih matrik nad komutativnim kolobarjem in gnezdna algebra. V prvem delu disertacije so na trikotnih algebrah obravnavane komutirajoče sledi bilinearnih preslikav, Liejevi izomorfizmi, bijektivni ohranjevalci komutativnosti in Liejeva ter jordanska odvajanja. Tako so karakterizirane trikotne algebre, na katerih ima vsaka komutirajoča sled bilinearne preslikave standardno obliko. Karakterizirani so Liejevi izomorfizmi med trikotnimi algebrami in opisane so centralne trikotne algebre nad poljem, na katerih ima vsak bijektivni ohranjevalec komutativnosti standardno obliko. Drugi sklop disertacije obravnava jordanske preslikave na zgornje trikotni matrični algebri nad komutativnim kolobarjem. Tako je v disertaciji opisana struktura jordanskih odvajanj, antiodvajanj in jordanskih homomorfizmov na zgornje trikotni matrični algebri.
 
To je šestnajsti doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility