Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Iztok Banič. Naslov doktorske disertacije je »Inverzne limite inverznih zaporedij z navzgor polzveznimi večličnimi veznimi preslikavami«. Doktorska disertacija je bila opravljena pod mentorstvom prof. dr. Uroša Milutinovića, komisijo ob zagovoru pa sta poleg mentorja sestavljala še prof. dr Sandi Klavžar in prof. dr. Jože Malešič.
 
V disertaciji so obravnavane inverzne limite inverznih zaporedij kompaktnih metričnih prostorov, vendar so namesto enoličnih veznih funkcij uporabljene navzgor polzvezne večlične funkcije, ki jih dobimo iz danih enoličnih zveznih funkcij s posebnim standardnim v disertaciji vpeljanim postopkom.
 
Dokazani so novi rezultati o lastnostih in dimenzijah takih inverznih limit.
 
Razen tega je dokazano še, da je inverzna limita poljubnega inverznega zaporedja kompaktnih metričnih prostorov in surjektivnih enoličnih veznih preslikav enaka limiti ustrezno izbranih homeomorfnih kopij istih prostorov v ustreznem hiperprostoru, glede na Hausdorffovo metriko.
 
S pomočjo inverznih limit inverznih zaporedij enotskih intervalov in navzgor polzveznih veznih preslikav je definiran razred kontinuumov, imenovanih kontinuumi z jedri. Podani so dokazi, da so jedra kontinuumov z jedri tako imenovani konvergenčni kontinuumi. Razen tega je dokazano še, da v razredu kontinuumov z jedri najdemo veliko primerov K-pahljač.
 
To je devetnajsti doktorat na oddelku za matematiko in računalništvo.
Accessibility