Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Matevž Črepnjak.
 
Naslov doktorske disertacije je Klasifikacija inverznih limit s poševnimi šotorskimi veznimi funkcijami. Opravljena je bila pod mentorstvom izr. prof. dr. Iztoka Baniča in somentorstvom red. prof. dr. Uroša Milutinovića, komisijo ob zagovoru pa sta poleg mentorja in somentorja sestavljala še red. prof. dr. Joso Vukman in izr. prof. dr. Sonja Štimac.
 
V prvem delu doktorske disertacije so predstavljene inverzne limite inverznih zaporedij kompaktnih metričnih prostorov tako z enoličnimi kot večličnimi veznimi preslikavami. Predstavljena je tudi Ingramova domneva, ki je glavna motivacija za preučevanje inverznih limit s poševnimi šotorskimi veznimi funkcijami. Prav tako so predstavljeni osnovni pojmi o hiperprostorih.
 
V osrednjem delu doktorske disertacije je preučevana homeomorfnost inverznih limit inverznih zaporedij enotskih intervalov s poševnimi šotorskimi veznimi funkcijami glede na lego vrhov poševnih šotorskih funkcij v produktu dveh zaprtih enotskih intervalov. Izpeljani so pogoji za homeomorfnost posebnih primerov inverznih limit s poševnimi šotorskimi funkcijami. Posledično je predstavljeno, kdaj te inverzne limite niso homeomorfne. Tako so v produktu dveh zaprtih enotskih intervalov predstavljene takšne podmnožice, za katere velja naslednje: če vrhova poševnih šotorskih funkcij pripadata isti podmnožici, tedaj sta pripadajoči inverzni limiti homeomorfni, in če vrhova poševnih šotorskih funkcij pripadata različnim podmnožicam, tedaj pripadajoči inverzni limiti nista homeomorfni. Poleg teh rezultatov je opisana tudi njihova aplikacija  v hiperprostorih. Tako so opisane poti in loki, ki potekajo natanko skozi prej omenjene inverzne limite.
 
V zadnjem poglavju so predstavljeni odprti problemi, ki se tičejo klasifikacije inverznih limit s poševnimi šotorskimi veznimi funkcijami z vrhovi v produktu dveh zaprtih enotskih intervalov. Opisane so ideje in potencialni pristopi za njihovo reševanje.
 
To je štiriintrideseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.
Accessibility