Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Matej Merhar.
 
Naslov doktorske disertacije je Limite inverznih limit. Opravljena je bila pod mentorstvom izr. prof. dr. Iztoka Baniča in somentorstvom red. prof. dr. Uroša Milutinovića, komisijo ob zagovoru pa sta poleg mentorja in somentorja sestavljala še red. prof. dr. Joso Vukman in doc. dr. Aleš Vavpetič.
 
V doktorski disertaciji se obravnava vprašanje, ali iz konvergence grafov navzgor polzveznih veznih funkcij sledi konvergenca ustreznih pripadajočih inverznih limit tako za konstantna kot za nekonstantna inverzna zaporedja kompaktnih metričnih prostorov.
 
V uvodnem delu se vpeljejo osnovni pojmi, kot so kontinuumi, navzgor polzvezne funkcije, inverzna zaporedja in inverzne limite.
 
V osrednjem delu se na konkretnih primerih pokaže, da je odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje v splošnem negativen in v obliki izrekov poda dodatne pogoje za vezne funkcije, ki zagotavljajo da iz konvergence njihovih grafov sledi konvergenca pripadajočih inverznih limit. Med drugim se dokaže, da če so vezne funkcije surjektivne in funkcija, h kateri njihovi grafi konverirajo, enolična, tedaj tudi zaporedje pripadajočih inverznih limit konvergira. Te pogoje se v nadaljevanju nekoliko omili in posploši na splošna inverzna zaporedja. Predstavi se tudi uporaba navedenih rezultatov za konstrukcije poti v hiperprostorih.
 
V zaključnem poglavju so navedena še nekatera odprta vprašanja, ki odpirajo možnost nadaljnjega raziskovanja.
 
To je sedemintrideseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.
Accessibility