Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Nejc Širovnik.
 
Njegova doktorska disertacija nosi naslov Odvajanja in sorodne preslikave na nekaterih strukturah algebre in funckionalne analize in je nastala pod mentorstvom red. prof. dr. Josa Vukmana in somentorstvom izr. prof. dr. Maje Fošner. Komisijo ob zagovoru doktorata sta poleg mentorja sestavljala še red. prof. dr. Dušan Pagon in izr. prof. dr. Bojan Kuzma.
V uvodnem poglavju so definirani osnovni pojmi, kot so prakolobar, polprakolobar, standardna operatorska algebra ter rezultati v povezavi z njimi. Vpeljane so preslikave odvajanje, jordansko odvajanje, jordansko trojno odvajanje, posplošeno odvajanje, levi (desni) centralizator in levi (desni) jordanski centralizator. Prvi odmevnejši izrek tega področja sega v leto 1957, ko je Herstein dokazal, da je vsako jordansko odvajanje na prakolobarju brez elementov reda dva odvajanje. Njegov rezultat je leta 1975 na polprakolobarje brez elementov reda dva posplošil Cusack. M. Brešar je leta 1989 dokazal, da je vsako jordansko trojno odvajanje na polprakolobarju brez elementov reda dva odvajanje. Zalar je leta 1991 dokazal, da je vsak levi (desni) jordanski centralizator na polprakolobarju brez elementov reda dva levi (desni) centralizator. Chernoff je leta 1973 karakteriziral vsa linearna odvajanja na standardnih operatorskih algebrah.
V nadaljevanju kandidat išče obliko preslikav, ki zadoščajo določenim enakostim na nekaterih strukturah algebre in funkcionalne analize. Večina preslikav je v zvezi z odvajanji in jordanskimi odvajanji, nekaj preslikav pa je povezanih s centralizatorji. Dokazanih je več novih rezultatov, med katerimi je tudi nekaj posplošitev že znanih izrekov. Raziskovane enakosti so največkrat obravnavane na (pol)prakolobarjih s primernimi omejitvami glede reda elementov ter na standardnih operatorskih algebrah. Nekaj enakosti je preučevanih pri predpostavki, da polprakolobar vsebuje enoto, pri drugih pa ta pogoj ni potreben.
To je dvainštirideseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.
Accessibility