UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Alianse v grafih«,

ki ga je oddala

Tina Zupanc,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v ponedeljek, 27. 6. 2016, ob 11. uri
v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Peterin, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
red. prof. dr. Sandi Klavžar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility