Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Benjamin Marcen.

Naslov doktorske disertacije je Aditivne preslikave z dodatnimi lastnostmi na (pol)prakolobarjih in standardnih operatorskih algebrah. Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Josa Vukmana in somentorice red. prof. dr. Maje Fošner. Komisijo so ob zagovoru poleg mentorja in somentorice sestavljali še red. prof. dr. Dušan Pagon, izr. prof. dr. Janko Marovt, izr. prof. dr. Bojan Kuzma ter red. prof. dr. Dijana Ilišević.

V uvodu doktorske disertacije je predstavljenih nekaj osnovnih pojmov, definicij, ki so potrebne za razumevanje obravnavane vsebine ter navedenih nekaj pomembnejših rezultatov, ki so predstavljali glavno motivacijo za obravnavo funkcionalnih enačb.

Obravnavane so bile predvsem funkcionalne enačbe, ki so v zvezi z odvajanji, centralizatorji ter sorodnimi preslikavami na prakolobarjih, polprakolobarjih in standardnih operatorskih algebrah. Na tem področju že vrsto let delujejo tudi slovenski matematiki, ki so s svojimi rezultati pomembno vplivali na razvoj tega področja. Že v osemdesetih letih sta bila močno dejavna na tem področju J. Vukman, M. Brešar, sledili pa so B. Zalar, B. Hvala, v novejšem času pa M. Fošner, I. Kosi-Ulbl, D. Benkovič, D. Eremita, A. Fošner, N. Peršin ter N. Širovnik.

Osnovno sredstvo pri reševanju funkcionalnih enačb, ki so predstavljene v doktorski disertaciji, je teorija funkcijskih identitet, ki jo je leta 2000 predstavil M. Brešar. Leta 2007 pa so jo M. Brešar, M. A. Chebotar in W. S. Martindale III tudi podrobneje predstavili v knjigi Functional identities. Teorija funkcijskih identitet je v disertaciji predstavljena skupaj s polinomskimi identitietami ter d-prostimi množicami.

V okviru doktorske disertacije je bilo v sodelovanju z mentorjem red. prof. dr. Josom Vukmanom, somentorico red. prof. dr. Majo Fošner, red. prof. dr. Ajdo Fošner ter dr. Nejcem Širovnikom, pripravljenih deset znanstvenih člankov, ki so že oz. še bodo objavljeni v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva.

To je sedeminštirideseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Accessibility