Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Tim Kos.

Naslov doktorske disertacije je Contributions to the study of contemporary domination invariants of graphs (Prispevki k preučevanju sodobnih dominacijskih invariant grafov). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja in somentorstvom doc. dr. Tanje Gologranc, komisijo pa so poleg mentorja in somentorice sestavljala še red. prof. dr. Sandi Klavžar, izr. prof. dr. Csilla Bujtás in red. prof. dr. Douglas F. Rall.

Doktorska disertacija obravnava predvsem strukturne in algoritmične lastnosti sodobnih dominacijskih konceptov. Štiri Grundyjeve dominantne invariante so obravnavane na drevesih, dvodelnih razdaljno hereditarnih grafih, razcepljenih grafih, grafih intervalov, grafih Sierpinskega, Kneserjevih grafih in P4-urejenih grafih. Preučevani so tudi grafi z enakim celotnim dominantnim številom in celotnim Grundyjevim dominantnim številom. Konveksna dominacija in izometrična dominacija sta raziskovani na (šibkih) grafih dominantnega para. Celotno dominacijo je preučevana na kartezičnem produktu grafov, kjer se posvetimo predvsem grafom, za katere velja enakost v Hojevem izreku, ki pravi, da je celotno dominantno število kartezičnega produkta poljubnih dveh grafov brez izoliranih vozlišč večje ali enako polovici produkta njunih celotnih dominantnih števil.

To je dvainpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Accessibility