Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Dragana Božović.

Naslov doktorske disertacije je Nekatere s pakiranji povezave lastnosti grafov (Some graph properties related to packings). Opravljena je bila pod mentorstvom izr. prof. dr. Iztoka Peterina, komisijo pa sta poleg mentorja sestavljala še red. prof. dr. Boštjan Brešar in red. prof. dr. Martin Milanič.

Doktorska disertacija obravnava štiri različne teme povezane s pojmom pakiranja v grafu.
Predstavljene so nekatere lastnosti grafov, ki imajo enolično največje pakiranje, in tudi dve karakterizaciji dreves s to lastnostjo. Pakirno kromatično število je proučevano na leksikografskih produktih grafov. Določeni sta splošna spodnja in zgornja meja, predstavljena pa je tudi izboljšana zgornja meja za leksikografski produkt poti in poljubnega grafa. Učinkovita odprta dominacija je obravnavana na štirih standardnih produktih digrafov (kartezičnem, direktnem, krepkem in leksikografskem). V disertaciji je predstavljena tudi nova grafovska invarianta in sicer dimenzija incidenčnosti. Podana je formula za izračun dimezije incidenčnosti za poljuben graf. Dokazano je tudi, da je problem iskanja incidenčne dimenzije grafa v splošnem NP-poln.

To je štiriinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Accessibility