Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Simon Brezovnik.

Naslov doktorske disertacije je Resonančni grafi nekaterih dvodelnih zunajravninskih grafov in posplošena metoda prerezov (Resonance graphs of some bipartite outerplanar graphs and the generalized cut method). Opravljena je bila pod mentorstvom doc. dr. Nika Tratnika in somentorstvom red. prof. dr. Petre Žigert Pleteršek, komisijo pa so sestavljali red. prof. dr. Sandi Klavžar, red. prof. dr. Aleksander Vesel in red. prof. dr. Riste Škrekovski.

Doktorska disertacija v prvem delu obravnava resonančne grafe katakondenziranih sodih obročnih sistemov (CERS-ov) in njihovo povezavo z marjetičnimi kockami. Zapisan je algoritem za binarno kodiranje popolnih prirejanj CERS-a, ki omogoča konstrukcijo njegovega resonančnega grafa. Nadalje so bili preučevani tisti CERS-i, ki imajo izomorfne resonančne grafe. Dobljeni rezultati so bili uporabljeni na fenilenih, raziskana je bila tudi njihova med njihovimi resonančnimi grafi ter resonančnimi grafi katakondenziranih benzenoidnih grafov. Podana je karakterizacija tistih CERS-ov, katerih resonančni grafi so marjetične kocke.

V drugem delu disertacije je razvita posplošena metoda prerezov, ki omogoča izračun različnih topoloških indeksov (natančneje Wienerjevega indeksa dvojno vozliščno-uteženega grafa, Schultzevega indeksa ter indeksov tipa Szeged). Zapisana je formula za izračun indeksov tipa Szeged za poljuben krepko uteženi graf. Nazadnje je podanih še nekaj zgledov uporabe izpeljane metode za različne molekularne grafe. Poleg naštetega je predstavljen nov model, ki obravnava odvisnost med vrelišči alkenov in alkadienov ter povezavno-uteženimi Wienerjevimi indeksi. Pri tem je bila izvedena nelinearna regresijska analiza.

To je sedeminpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Accessibility